facebook instagram

Regulamin

Regulamin i polityka prywatności

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu dlabydgoszczy.pl (dalej zwanego „serwisem”) będącego własnością Stowarzyszenia Dla Bydgoszczy zarejestrowanego pod adresem: Zamoyskiego 2A lok. 2, 85-063 Bydgoszcz, KRS: 0000633962, NIP: 9671379646, REGON: 365353632 zwanego „Stowarzyszeniem” lub „Właścicielem serwisu” w dalszej części niniejszego Regulaminu.

Serwis dlabydgoszczy.pl działa jako lokalna platforma ogłoszeniowa za pomocą której Użytkownicy- osoby fizyczne oraz firmy- uzyskują możliwość zamieszczania ogłoszeń oraz dostępu do zamieszczonych ogłoszeń.

Definicje

 1. Firma – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Użytkownik – każdy z podmiotów wskazanych w pkt. 3-5 poniżej.
 3. Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, która dokonała rejestracji zgodnie z procedurą opisaną w dziale „Korzystanie z platformy przez użytkownika” oraz zaakceptowała regulamin korzystania z serwisu.
 4. Użytkownik niezarejestrowany – użytkownik, który może przeglądać ogłoszenia zarejestrowanych użytkowników, nie ma jednak możliwości ich dodawania.
 5. Konto firmowe –firma, która dokonała rejestracji zgodnie z procedurą opisaną w dziale „Korzystanie z platformy przez użytkownika” oraz zaakceptowała regulamin serwisu.
 6. Serwis – portal ogłoszeniowy umieszczony na domenie dlabydgoszczy.pl.
 7. Ogłoszenie – utworzona w serwisie oferta kupna, sprzedaży, wymiany lub oddania za darmo przedmiotu lub usługi.
 8. Konto użytkownika – indywidualne konto przydzielane na podstawie adresu email, dzięki któremu możliwe jest zamieszczanie ogłoszeń w serwisie.
 9. Promowanie – odpłatne promowanie ogłoszeń w wybranej przez użytkownika sekcji.
 10. Cennik – tabela opłat za promowanie ogłoszeń w wybranej przez użytkownika sekcji umieszczona pod adresem: Cennik.

Opłaty

 1. Korzystanie z serwisu w zakresie dodawania ogłoszeń jest bezpłatne.
 2. Promowanie ogłoszeń jest płatne, a wysokość opłaty zależy od wybranego przez użytkownika sposobu promowania. Sposoby oraz koszty konkretnych działań promocyjnych określone zostały w Cenniku.
 3. Właściciele serwisu nie pobierają żadnych opłat i prowizji za dokonane między użytkownikami serwisu transakcje.
 4. Wysokość opłat o których mowa w pkt. 2 powyżej, oraz innych wyraźnie wskazanych w treści niniejszego Regulaminu lub Cenniku, może ulegać zmianie. O zmianie opłat Właściciel poinformuje publikując odpowiednie ogłoszenie na Portalu.
 5. Wszystkie prezentowane w cenniku kwoty są kwotami brutto (powiększone zostały o podatek VAT w obowiązującej dla danej usługi wysokości).
 6. Wszelkie płatności określone w Cenniku obsługiwane są za pomocą Krajowego Integratora Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357. Użytkownik zarejestrowany bądź firma przed zamówieniem jakiejkolwiek usługi opisanej w Cenniku, zobowiązani są do zapoznania się z regulaminami oraz informacjami Integratora Płatności S.A. znajdującymi się pod linkiem https://tpay.com/regulaminy-i-umowy.
 7. Właściciel serwisu nie pobiera żadnych dodatkowych opłat oraz prowizji za transakcje dokonywane za pomocą płatności opisanych w pkt. 6 powyżej.
 8. Jeśli ogłoszenie promowane zostanie usunięte ze względu na niezgodność z prawem lub regulaminem, opłata za jego promowanie nie podlega zwrotowi. O przyczynach usunięcia ogłoszenia użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany w rejestracji adres email. W przypadku usunięcia naruszeń, ogłoszenie zostanie przywrócone.
 9. Na życzenie użytkownika właściciele serwisu wystawiają faktury VAT w formie elektronicznej. Użytkownik jednocześnie z zamówieniem konkretnej usługi wskazanej w Cenniku jest zobowiązany wyraźnie wskazać życzenie wystawienia faktury VAT oraz pełne dane Nabywcy na które ma być ona wystawiona.

Korzystanie z serwisu przez użytkownika, odpowiedzialność użytkownika oraz Właściciela serwisu:

 1. Każdy użytkownik, który chce korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu musi dokonać rejestracji. W karcie użytkownika, bez względu na typ rejestracji (email lub Facebook) widoczne są wyłącznie imię bądź nazwa Firmy oraz numer telefonu użytkownika. Pozostałe dane są widoczne wyłącznie dla samego użytkownika.
 2. Świadczenie usług przez Właściciela serwisu na rzecz użytkownika świadczone będzie na czas nieokreślony. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do natychmiastowego odstąpienia od umowy poprzez wykasowanie konta. W przypadku wykasowania konta przez użytkownika nie przysługuje mu prawo do zwrotu opłaconych już usług opisanych w Cenniku.
 3. Użytkownikom zabrania się korzystania z serwisu w sposób niezgodny z regulaminem.
 4. Właściciel serwisu dochowa wszelkich starań aby niezwłocznie usuwać wszelkie ogłoszenia niezgodne z obowiązującymi przepisami bądź w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego, jednak w żaden sposób nie odpowiada za treści umieszczonych na serwisie ogłoszeń.
 5. Właściciel serwisu w szczególności nie odpowiada za ewentualne roszczenia związane z publikowanymi ogłoszeniami a dotyczące użytkowników bądź osób trzecich, w tym roszczenia dotyczące zgodności towaru bądź usługi z opisem zawartym w ogłoszeniu, bądź roszczenia dotyczące wzajemnych rozliczeń.
 6. Użytkownik w pełni odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń, w tym wszelkie załączniki do ogłoszeń takich jak zdjęcia, grafiki, dokumenty, linki. Jednocześnie z zamieszczeniem przez użytkownika ogłoszenia, wyraża on zgodę na jego publikację przez serwis i potwierdza świadomość, iż będą one dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym użytkowników niezarejestrowanych.
 7. Kopiowanie lub powielanie treści ogłoszeń innych użytkowników jest zabronione.
 8. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta w serwisie, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Przy usunięciu konta bezpowrotnie traci archiwalne i trwające ogłoszenia.
 9. Konto użytkownika staje się aktywne po weryfikacji adresu email podanego podczas rejestracji.
 10. Właściciele serwisu zastrzegają sobie prawo do limitu ogłoszeń w obrębie danej kategorii.
 11. Zabronione jest rejestrowanie kont na fałszywe dane. W przypadku wykrycia takich kont, właściciele serwisu mają prawo do ich usunięcia i blokady adresu email, z którego konto zostało założone.
 12. Każdy użytkownik może korzystać bez limitu z funkcji odzyskiwania zapomnianego hasła.
 13. Użytkownikom zabrania się zamieszczania treści reklamowych w obrębie treści ogłoszeń. Każdy przypadek naruszenia zapisu będzie skutkował usunięciem konta użytkownika z systemu oraz blokadą podanego przy rejestracji adresu email.
 14. Użytkownikom zabrania się zamieszczania treści sprzecznych z prawem, w szczególności treści pornograficznych, pedofilskich, wulgarnych itp.
 15. Użytkownik, niezwłocznie po tym, jak ogłoszenie przestanie być aktualne, usunie je z serwisu.
 16. Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty.
Współczesne przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie plikami cookies, a w szczególności pozwalają na ich usuwanie lub na całkowite wyłączenie ich obsługi. Przeglądarki internetowe oferują również pracę w tzw. "TRYBIE PRYWATNOŚCI", w którym pliki cookies zapisywane są tylko tymczasowo tj. na czas trwania sesji przeglądarki. Nie wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej serwis ogłoszeniowy traktuje jako ŚWIADOMĄ ZGODĘ użytkownika na zapisywanie plików cookie, co MA umożliwić poprawne działanie serwisu.
 17. Właściciel serwisu nie odpowiada za przestoje lub utrudnienia w dostępie do serwisu, które nie wynikają z jego wyłącznej winy.

Postanowienia ogólne

 1. Serwis (zarówno szata graficzna, jak i kod programistyczny) pozostają własnością Stowarzyszenia dla Bydgoszczy. Zabrania się ich kopiowania i powielania w części bądź w całosci na jakichkolwiek nośnikach.
 2. Właściciel serwisu przechowuje wyłącznie dane podane przez użytkowników przy rejestracji, które wykorzystuje wyłącznie do celów właściwego wykonania usług opisanych w niniejszym regulaminie, w szczególności do usług prezentacji ogłoszeń użytkowników oraz usług opisanych w Cenniku.
 3. Właściciele serwisu zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zamieszczanych ogłoszeń w celach marketingowych.
 4. Zawarcie transakcji pomiędzy użytkownikami odbywa się bez pośrednictwa właścicieli portalu.
 5. Serwis pośredniczy wyłącznie w prezentacji ogłoszeń oraz wymianie wiadomości między użytkownikami.
 6. Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonywanie umów przez użytkowników serwisu.

Rejestracja

 1. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
 2. Rejestracji można dokonać za pomocą adresu email lub konta na portalu Facebook.
 3. W przypadku rejestracji za pomocą konta na portalu Facebook, serwis pobiera i gromadzi następujące informacje: adres email, imię i nazwisko, zdjęcia.

Zasady zamieszczania ogłoszeń

 1. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie odbywa się na podstawie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Żadne ogłoszenia zamieszczane w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Są  jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Ten sam przedmiot nie może być oferowany w wielu ogłoszeniach.
 4. Zabrania się wystawiania ogłoszeń dotyczących sprzedaży wyrobów alkoholowych i tytoniowych, wyrobów farmakologicznych, przedmiotów o charakterze nazistowskim lub faszystowskim, przedmiotów o charakterze pornograficznym oraz tych dotyczących pisania prac na zlecenie. Surowo zabrania się także wystawiania ofert sprzedaży materiałów wybuchowych, rzeczy, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, towarów kradzionych, podrobionych oraz takich, których import jest w Polsce zakazany.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikom oraz Firmom przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego w sprawach dotyczących realizacji płatnych usług dostarczanych przez Właściciela serwisu. Reklamacje należy składać na piśmie na adres siedziby Właściciela serwisu, z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane niezbędne do właściwej identyfikacji Użytkownika bądź Firmy. Reklamacje złożone bez podania danych pozwalających Właścicielowi serwisu zidentyfikować reklamującego nie będą rozpatrywane.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od jej wpływu.
 4. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z powyższymi postanowieniami nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
 5. Niezależnie od procedury opisanej w pkt. 1-4 powyżej, Użytkownik Zarejestrowany, będący osobą fizyczną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, aby w terminie 14 dni od zawarcia umowy z Właścicielem, odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Dla skutecznego odstąpienia Kursant zobowiązany jest złożyć Właścicielowi odpowiednie oświadczenie pisemnie, kierując je na adres Właściciela. Oświadczenie można złożyć także na wzorze formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w wypadku odstąpienia o którym mowa w pkt. 5 powyżej, będzie zobowiązany do zapłaty Właścicielowi serwisu za usługi świadczone do momentu odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem określonej w Cenniku ceny.

Zasady prywatności i poufności

 1. W myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), administratorem danych osobowych wszystkich użytkowników jest Stowarzyszenie Dla Bydgoszczy zarejestrowane pod adresem: Zamoyskiego 2A lok. 2, 85-063 Bydgoszcz, KRS: 0000633962, NIP: 9671379646, REGON: 365353632.
 2. W celu rejestracji konta użytkownik musi podać następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email. Pozostałe informacje podawane przez użytkownika w serwisie nie są obligatoryjne. Użytkownik podając ww. dane jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwis na potrzeby właściwego wykonywania usług opisanych w treści niniejszego regulaminu, w szczególności do usług prezentacji ogłoszeń użytkowników oraz usług opisanych w Cenniku.
 3. Użytkownicy nie mają prawa do wykorzystywania danych osobowych, co do których używania nie są uprawnieni.
 4. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu we własne dane, edycję oraz prawo do ich usunięcia z serwisu.
 5. Właściciele serwisu zaświadczają, że administrują i chronią uzyskane od użytkowników dane osobowe zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2016 r.
 2. Właściciel serwisu ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Portalu.
 3. O zmianie Regulaminu Właściciel serwisu poinformuje publikując odpowiednie ogłoszenie na Portalu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Wszelkie spory sądowe pomiędzy Właścicielem serwisu a Użytkownikami na kanwie stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela serwisu.